Samlad information

Läs mer om de olika ämnena genom att klicka på respektive flik.

APL - arbetsplatsförlagt lärande

Om du läser på något av de yrkesinriktade programmen kommer du sammanlagt att arbeta ca 1250 timmar, fördelade över årskurs 1, 2 och 3 ute på arbetsplatser.

Betyg

Betyg sätts efter avslutad kurs och meddelas eleven senast två veckor efter kursens slut. Betygssättningen görs utifrån de nationella betygskriterierna. Skriftliga prov utgör endast en del av betygsunderlaget. Lika viktigt vid betygssättningen är inlämningsuppgifter, lektionsaktivitet, seminarier, muntliga redovisningar m.m. Vid vårterminens slut skickas betygen hem. Elevens betyg samlas i en betygskatalog. 

Om eleven behöver sitt betyg kan ett utdrag ur betygskatalogen göras. Elev som erhållit godkänt betyg på en kurs har enligt gymnasieförordningen inte möjlighet att tentera för högre betyg så länge han/hon är inskriven i gymnasieskolan. Om en lärare på grund av elevens frånvaro saknar underlag för en bedömning av elevens kunskaper skall betyg inte sättas.

Bokade möten

Behöver man träffa ledning, expedition, lärare, skolsköterska, kurator eller annan personal som arbetar inom skolan bokas tid med dessa genom att kontakta dem via e-post.

Busskort

Elev som är berättigad till skolskjuts får ett buss-/tågkort för hela läsåret.
Tappar man bort sitt buss och tågkort får man gå till Kontaktcenter på Flens Stadshus och få ett nytt till en egen kostnad av 100 kr.

Mer information om resor samt blanketter för buss- och tågkort finns här.

Elevtaggar

Skolan är låst under hela skoldagen och elever behöver använda taggs för att komma in på skolan. Alla elever får låna en elevtagg från skolan som fungerar vid skolans huvudentré vid Violentorget, ingången bredvid Flens Bibliotek samt ingång från Götgatan 5 (vid Kulturenheten).  För att komma in i skolan, håller man taggen mot dosan vid entrédörren och trycker koden. 

Taggen är personlig och får inte lånas ut till andra.

Elever som vistas i skolan är endast elever som studerar på skolan, dvs inga utomstående får vistas i eller komma in i skolan. Släpper man in utomstående eller lånar ut sin tagg vidtas disciplinära åtgärder i enlighet med Skollag 5 kap 6 §. Detta kan leda till skriftlig varning eller avstängning.

Tappar en elev bort sin tagg så får eleven en ny tagg från vaktmästaren, men skolan tar en administrativ avgift på 100 kr.

Elevhälsa

Elevhälsans olika roller

Skolkurator 

Skolkuratorns kompetens i socialt arbete innebär att utifrån en helehetssyn kunna analysera, förstå och arbeta med sociala processer på individ-, grupp- och organisationsnivå. Kompetensen omfattar kunskap i beteendevetenskap, samhällsvetenskap och juridik. Skolkuratorns arbete handlar om att vara observant på att elevern uppfattar lärmiljön inkluderande, meningsfull och hanterbar ur ett salutogent perspektiv. Det gäller att tidigt uppmärksamma behov för att utreda och föreslå relevent stöd som bidrar till goda och trygga miljöer i skolan. Skolkuratorn ska verka för att skapa en större medvetenhet på skolan kring releventa sociala och juridiska frågeställningar på såväl individ- som grupp- och organisationsnivå. I skolkuratorns uppdrag ingår enligt lag att inför mottagande i grund- och gymnasiesärskola genomföra en skolsocial utredning som en del av en fördjupad utredning 


Skolsköterska

Elevhälsans medicinska insats på skolan består av skolsköterska och skolläkare. Vi har som mål att alla elever ska må bra!
Vi ska främst verka förebyggande men vi erbjuder också enklare sjukvård. Vi har även öppna mottagningar för spontanbesök. Som elev erbjuds du minst ett hälsobesök på gymnasiet. Dessutom kan du erbjudas undersökning av syn, hörsel och andra begränsade kontroller.
Vaccinationer erbjuds enligt det nationella vaccinationsprogrammet. Du har också möjlighet att få hjälp av elevhälsans medicinska insats för enkla sjukvårdsinsatser och för att få råd och stöd i psykosociala frågor.


Specialpedagogiska insatser

Speciallärarens och specialpedagogens roll i elevhälsan är att bedöma om det finns inlärningssvårigheter, dyslexi eller andra bakomliggande pedagogiska orsaker som en bidragande del till att eleven inte fungerar i skolan. Genom kontakter med undervisande lärare, samtal och tester får specialläraren och specialpedagogen en uppfattning om elevens starka och svaga sidor i undervisningen. Utifrån en helhetsbild av elevens skolsituation kan sedan specialläraren och specialpedagogen lägga upp ett åtgärdsprogram för att stötta eleven i undervisningen.

I förebyggande syfte kan vid behov,  elever screenas i läs- och skrivförmåga genom skolans specialpedagogiska team.
Information om tidigare svårigheter och vidtagna åtgärder bör ges av avlämnande skola vid överlämnandekonferensen då eleven lämnar grundskolan för övergång till gymnasiet. Genom vetskap om elevens svårigheter och om resurser sätts in på ett tidigt stadium kan många misslyckanden och studieavbrott undvikas.


Studie- och yrkesvägledare

Arbetar med elevers studie- och yrkesval genom vägledningssamtal i grupp och enskilt, för att eleven skall få kännedom om sig själv och kunskap om vilka alternativen är för att kunna göra ett väl övervägt val utifrån sina egna förutsättningar och önskemål. Studie- och yrkesvägledaren finns som en resurs och ett stöd för mentorer och lärare vid elevens individuella studieplanering och hjälper till att finna lösningar vid studieproblem för eleven. Studie- och yrkesvägledaren ger tillsammans med skolsköterskan medicinsk studie- och yrkesvägledningen till elever med allergier, eksem, astma, ryggproblem eller olika former av funktionsnedsättningar.

Elevhälsoteam

Enligt 2 kap. 25 § skollag (2010:800) ska det finnas en elevhälsa på skolor och detta gäller även gymnasieskolor. Inom elevhälsan ska det ingå insatser som är medicinska (skolsköterska och skolläkare), psykologiska (skolpsykolog), psykosociala (skolkurator) och specialpedagogiska (specialpedagog eller speciallärare) och elevhälsan ska först och främst arbeta förebyggande och hälsofrämjande. Det är också en del av elevhälsans arbete att stötta eleverna i deras utveckling mot utbildningens mål. Det görs även hälsokontroller genom elevers skolgång. På gymnasieskolan ska alla elever erbjudas minst ett hälsobesök som innefattar en allmän hälsokontroll och detta görs av skolsköterskan. Skolans elevhälsoteam träffas varje vecka och där ingår rektor, skolsköterska, skolkurator, specialpedagog samt speciallärare.
Kontakt med skolpsykolog eller skolläkare sker genom skolsköterska.

Föräldrakontakt

Förälder/vårdnadshavare mejlar för att komma i kontakt med respektive mentor eller undervisande lärare.

Gymnasiearbetet

Arbetet syftar till att utveckla förmågan att planera, strukturera och ta ansvar för ett större arbete och ge erfarenhet av att arbeta i projektform. Arbetet syftar också till att tillämpa och fördjupa kunskaper inom ett kunskapsområde inom ett program eller en studieinriktning.

Gymnasiearbetet görs i årskurs 3

Individuellt val

Du gör ditt individuella val under vårterminen. Vilka kurser som erbjuds delas ut i samband med valinformationen.

IT-policy och e-postadress

Varje elev får ett eget datakonto med tillhörande mejladress. Skolan tillhandahåller datorer för studier och om du som elev behöver hjälp med inloggningsuppgifter eller dator (Chromebokdatorer) vänder du dig till Jonny Björk på telefon 073-142 89 87 eller via jonny.bjork@edu.flen.se.

Skolan använder den webbaserade lärportalen UNIKUM tillsammans med webbaserade verktyg i Google Suite For Education där delar av undervisningen sker i form av sk. Classrooms eller kursrum för de olika kurserna.

Skolan har också en ständigt uppdaterad hemsida samt egna Facebook- och Instagramkonton.

Ledighetsansökan

Ledighetsansökan görs via Skola24

Om eleven behöver ledigt från skolarbetet för enskilda angelägenheter kan sådan ledighet beviljas av mentor för högst tre dagar per termin. Om särskilda skäl föreligger kan rektor bevilja ytterligare ledighet. Vid ledighetsansökan tas hänsyn till elevens sammanlagda frånvaro samt studieresultat. Eleven ansvarar själv för att ta kontakt med berörda lärare för att ta reda på vad som skall göras som ”hemuppgift”. Detta skall göras före ledigheten. 

Skolan beviljar eller avstyrker ledighet grundat på studieresultat, tidigare frånvaro samt orsak till den begärda ledigheten. Om skolan avstyrker ledighet är lärarna inte skyldiga att ställa upp med extra uppgifter, prov eller liknande. Elev/målsman tar själv ansvar för de konsekvenser ledigheten kan medföra.

Normalt sett beviljas inte ledighet för semesterresor. Läkar- och tandläkarbesök skall förläggas till lektionsfri tid. Ledighet beviljas endast i de fall då detta inte är möjligt. Körskoletid får inte planeras till lektionstid. Skoltid får endast användas för riskutbildningarna samt uppkörning och ska meddelas i god tid till mentor.

Litteratur

Läromedel på gymnasieskolan lånas. Förlorad bok ersätts av eleven.

Lås till elevskåp

Skolan tillhandahåller låsbara elevskåp anpassade för hänglås. Som elev på skolan ansvarar du för att använda ett hänglås med hög säkerhetsklass.Elevskåpen tillhör skolan. Om skolan misstänker att en elev förvarar något som kan störa ordning och säkerhet i sitt elevskåp - och eleven vägrar att på begäran öppna skåpet - har skolan möjlighet att öppna skåpet och därefter ersätta eleven för skador på låset. Skåpen ska tömmas inför sommarlovet.

Matservering

Vi ber alla respektera sin mattid. Matsalen är mycket hårt belastad under lunchen. Lunch äter du i “Matgrottan” som finns vid Stenhammarskolan. Det är viktigt att du äter på din schemalagda tid så att alla får plats.

Läs mer om Mat och måltider i skolan på kommunens hemsida.

Mentorns ansvar

Introduktionssamtal
Hålls med varje elev (mentor)

Ämnesläraren uppgift
Ämneslärare skall informera mentor om elevens studiesituation. När det uppstår problem i ämnet måste åtgärdsplan upprättas. Därför är det viktigt att ämnesläraren ger information om studiesituationen så att mentor kan upprätta åtgärdsplan.

Utvecklingssamtal (elev/vårdnadshavare-mentor)
Mentor för korta anteckningar inriktade på vilka beslut som tas. Utvecklingssamtal hålls med varje elev minst en gång per termin.

Mentorsträff
Regelbundet – varje vecka – hålls mentorsträffar alt. klassråd.

Elevvårdssamtal (mentor)
Vid elevvårdssamtal för mentor anteckningar om vilka åtgärder som vidtas, så som kontakter med målsman, elev, ämneslärare,
arbetslag m fl. 

Uppföljningssamtal
lls med varje elev en gång per termin (mentor) Upplevelsen av skolsituationen.

Individuell studieplan (mentor genomgång)
Individuell studieplan görs för varje elev

Olovlig frånvaro: eleven (mentor)

Omprov

Om elev blivit underkänd på prov ges möjlighet till omprov. Tiden mellan ordinarie prov och omprov bör vara minst två veckor för att eleven skall hinna inhämta de kunskaper som saknats vid första provtillfället.

Undervisande lärare avgör om omprov är nödvändigt eller om kunskaperna kan testas på annat sätt


Prövning

En elev som erhållit ett icke godkänt betyg på hel kurs kan anmäla sig för prövning. Eleven anmäler sig till undervisande lärare. Prövning sker på hela kursen. Prövningarna sker i augusti, juni och januari.

Reducerat program

Elev med påtagliga studiesvårigheter kan enligt skollagen beviljas reducerat program. Efter samtal med mentor och studievägledare tas beslut av rektor.

Rutiner för frånvarohantering

En elev i gymnasieskolan ska delta i den verksamhet som anordnas för att ge den avsedda utbildningen, om eleven inte har giltigt skäl att utebli.

Om en elev i gymnasieskolan utan giltigt skäl uteblir från den verksamhet som anordnas för att ge den avsedda utbildningen, ska rektorn se till att elevens vårdnadshavare samma dag informeras om att eleven har varit frånvarande. Om det finns särskilda skäl behöver elevens vårdnadshavare inte informeras samma dag.

Vid upprepad eller längre frånvaro ska rektorn, oavsett om det är fråga om giltig eller ogiltig frånvaro, se till att frånvaron skyndsamt utreds om det inte är obehövligt.Rökning

Rökning är enligt lag förbjuden i skolans lokaler. Elev som inte respekterar rökförbudet får brev om detta.

Skola 24 - Sjukfrånvaro & Försäkringar

Försäkringar

Eleverna omfattas av den försäkring som kommunen tecknar i försäkringsbolaget Svedea. Försäkringen är en heltidsförsäkring (skoltid och fritid) och gäller under hela skolåret. Du kan läsa mer om försäkringen på Flens kommuns hemsida.

Sjukanmälan sker varje dag via skola24.

Det finns olika sätt att anmäla frånvaro:

Länk till kommunens e-tjänster

Studiebidrag och frånvaro

Omfattande frånvaro påverkar utbetalningen av studiebidraget.

Om den ogiltiga frånvaron överstiger fyra timmar på en månad rapporterar skolan till Centrala studiestödsnämnden(CSN) som beslutar om det är skäl till indragning av studiebidraget. Detta kan du läsa mer om på denna länk till CSNs hemsida.

Studiehjälp och medel

Du som går gymnasial utbildning kan få studiehjälp till och med vårterminen det år du fyller 20 år. Studiehjälpen består av:

Fyller du 20 år under höstterminen kan du ansöka om studiemedel. Studiemedel består av studiebidrag och studielån. Du kan också ansöka om enbart studiebidragsdelen. Ansökningsblanketten finns att hämta på gymnasiets administration eller hos Studie- och yrkesvägledare.

Utökat program

Elev med goda studieförutsättningar kan välja att utöka sitt program i mån av plats.